บริษัท 4Life Research ติด 1 ใน 10 ของบริษัทขายตรงทั่วโลกที่เติบโตมากกว่า 100%

บริษัท 4Life Research ติด 1 ใน 10

ของบริษัทขายตรงทั่วโลกที่เติบโตมากกว่า 100%

     สถาบันจัดอันดับขายตรงโลก Direct Selling News (DSN) Global 100 จัดอันดับให้ 4Life ติด 1 ใน 10 ของบริษัททั่วโลกที่เติบโตมากกว่า 100% ระหว่างปี คศ.2009-2016 โดยบริษัท 4Life เติบโต 119%

     ในปี 2010 DSN Global 100 ได้จัดอันดับครั้งแรกตามอันดับยอดขาย แต่ละบริษัทถูกจัดอันดับทุกปีตั้งแต่นั้นมา และตามรายงานของ DSN Global มีเพียง 10 บริษัทเท่านั้นที่เติบโตมากกว่า 100%