Transfer Factor ในหนังสือรับรองทางการแพทย์ PDR ปี 2011

ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ในหนังสืออ้างอิงทางการแพทย์ PDR (Physician Desk ‘s Reference) ปี 2011

 

4Life Research USA, LLC

9850 South 300 West

Sandy, UT 84070

 

Direct Inquiries to:

(801) 562-3600

Fax: (801) 562-3611

productsupport@4life.com 

www.4life.com

http://www.pdr.net/drugpages/productlabeling.aspx?mpcode=30651060

 

     4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า 

     ลักษณะของผลิตภัณฑ์ :

      4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รวมเอา ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและโมเลกุลของนาโนแฟกเตอร์ ซึ่งถูกสกัดมาจากหัวน้ำนมของวัว (Colostrum) รวมถึงไข่แดงของไก่ ซึ่งสารดังกล่าวช่วยในเรื่องข้อมูลของสิ่งแปลกปลอม (Antigen) แล้วยังช่วยในเรื่องการส่งเสริมและรักษาสมดุลย์ของระบบภูมิคุ้มกัน 

     ลักษณะทางวิชาการ : 

     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) เป็นสารโมเลกุลที่ทำหน้าที่ติดต่อและสื่อสารเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมระหว่างเซลล์ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ให้ (Donor)ไปสู่ผู้รับ (Recipient)ได้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์นี้จะสนับสนุนกิจกรรมทางภูมิคุ้มกันผ่านทางระบบภูมิคุ้มกันแบบ Cell-Mediated Immunity (CMI) ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ทำหน้าที่นำข้อมูลเฉพาะที่มีต่อสิ่งแปลกปลอมจากการตอบสนองของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ถูกสร้างมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Mononuclear  ซึ่งมีความสามารถในการจดจำสิ่งแปลกปลอมและกระตุ้นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในด้านภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ตอบสนองอย่างมีแบบแผน 

     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงของมนุษย์ เป็นสารโมเลกุลที่มีน้ำหนักโมเลกุลระหว่าง 3,500-10,000 ดาลตัน(Daltons)  และเป็นสายโพลีเปปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนประมาณ 40-44 ตัวต่อกัน ที่มีทั้งส่วนที่คล้ายคลึงและแตกต่างกันเป็นช่วงๆ(Conserved Region และ Variable Region)  จากหลักการทางชีววิทยาโมเลกุล 2 ส่วนนี้ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับแอนติบอดี้ (Antibody) อย่างไรก็ตามการทำงานของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  จะทำหน้าที่ในด้านระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านระดับเซลล์ (Cell Mediated Imunity, CMI) และกิจกรรมทางภูมิคุ้มกันที่ไม่จำเพาะ (Non-Specific Immunological Activity) ซึ่งจะมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับการทำงานของแอนติบอดี้ ขนาดของโมเลกุลที่เล็กกว่า 3,500 ดาลตัน จะช่วยปรับสมดุลย์การตอบสนองของภูมิคุ้มกันได้เช่นกัน แต่มันจะไม่ถ่ายทอดภาวะภูมิแพ้แบบช้า (Delayed-Type Hypersensitivity) หรือปฏิกิริยาตอบสนองทาง CMI 

      4 ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ได้มาจากการกรองแบบละเอียดของหัวน้ำนม (Colostrum)  และจากไข่แดง สำหรับโมเลกุลที่ได้มาจากการกรองอย่างละเอียดและถูกฉีดให้เป็นละอองฝอยรวมถึงทำให้แห้งของหัวน้ำนมของวัวประกอบด้วยสารสำคัญ 2 ประเภท คือ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ที่มีอยู่ในของเหลวที่ผ่านการกรองแบบละเอียด ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ดอลตัน และโมเลกุลนาโนแฟรกชั่น  ซึ่งมีอยู่ในของเหลวที่ผ่านการกรองแบบนาโนและมีน้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,500 ดอลตัน 

     ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ได้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ 1949 โดย เอช เชอร์วูด ลอเรนซ์(H. Sherwood Lawrence) ผู้ที่แสดงให้เห็นว่าระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านระดับเซลล์ (CMI) สามารถส่งต่อไปยังบุคคลอื่นได้ โดยการใช้สารโมเลกุลขนาดเล็กที่ได้จากเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่มีชื่อว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์และ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์สามารถถ่ายทอด DTHของรูปแบบที่เฉพาะจากบุคคลที่มีผลทดสอบทางผิวหนังเป็นบวกไปยังบุคคลที่มีผลทดสอบทางผิวหนังเป็นลบได้ และในเวลาต่อมาบุคคลผู้นั้นจะกลับมีผลการทดสอบทางผิวหนังเป็นบวกต่อแอนติเจนนั้นๆได้   ในการศึกษาต่อๆมาในปี1955 เขาได้แสดงให้เห็นว่า DTHสามารถถูกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่อง ครั้งแรกจากบุคคลที่มีผลการทดสอบทางผิวหนังที่เป็นบวกไปยังบุคคลที่มีผลการทดสอบทางผิวหนังที่เป็นลบผู้ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นบวกได้ จากนั้นใน6เดือนต่อมาเขาผู้นั้นสามารถถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นต่อไปได้อีกเช่นกัน (ได้มีการพิสูจน์ว่า Transfer factor สามารถถ่ายทอดปฏิกิริยาตอบสนองทางCMI หรือ DTH จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งได้) ซึ่งในช่วงเวลานั้นแอนติบอดี้อยู่ในความสนใจของการวิจัยทางภูมิคุ้มกัน และส่วนน้อยถูกรับรู้ถึงความสำคัญของ DTH รวมทั้งในส่วนของT-cell ที่มีต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน  

     ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์สนับสนุนการมีสุขภาพดีผ่านระบบภูมิคุ้มกันแบบCMI   ซึ่งทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์นี้เป็นส่วนประกอบของนมน้ำเหลือง ที่เป็นอาหารมื้อแรกสำหรับทารก สารประกอบนี้ช่วยเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างรุ่นสู่รุ่นโดยผ่านทางCMI จากมารดาสู่ทารกแรกเกิด 

     การทำงานทางชีววิทยาและสรีรวิทยา 

     สิ่งที่เตรียมได้ของสารทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ประกอบด้วยโมเลกุลโพลีเปปไทด์ที่มีส่วนที่ไม่แน่นอนซึ่งแตกต่างกันมากกว่า 200 แบบ ซึ่งล้วนแต่มีน้ำหนักโมเลกุลน้อยกว่า 10,000 ดอลตัน และเป็นไปได้ที่แต่ละส่วนของโพลีเปปไทด์ที่มีความไม่แน่นอนทำให้เกิดความหลากหลายที่มีความจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอม (Antigen) ต่างๆมากมาย ปัจจัยที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนต่างๆเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซด์(Monocyte) และจะถูกเก็บไว้ภายในเซลล์หรือเยื่อบุผนังเซลล์ มีหลักฐานที่มีนัยสำคัญชี้ให้เห็นว่าการทำงานทางชีววิทยาเบื้องต้นของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  คือฟื้นฟูสภาพ และกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซด์ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแอนติเจนที่เฉพาะเจาะจงมาก่อน(Uncommitted Lymphocytes)  ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดที-ลิมโฟไซด์ (T-Lymphocytes)ที่ถูกกระตุ้นเหล่านี้ก่อให้เกิดกระบวนการCMI  ดังนั้นการส่งเสริมภูมิคุ้มกันไม่เพียงแต่เฉพาะพื้นที่ที่พบแอนติเจนเท่านั้นแต่ควรเป็นไปทั่วทั้งร่างกายด้วย  ผลของ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ ในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มีต่อแอนติเจน ผ่าน บีเซลล์ (B-cells)ยังไม่เป็นที่เข้าใจแน่ชัด  อย่างไรก็ตามการศึกษาทางคลีนิคมีรายงานการเพิ่มขึ้นของแอนติบอดี้จำเพาะ เช่น IgA และ IgG ขณะที่รับประทาน ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ 

     การศึกษาทางคลีนิคหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่า ความสามารถที่จำเพาะของทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  ในการแสดงออกทางDTH และส่งเสริมการทำงานในระดับเซลล์ผ่านทาง CMI  สามารถถูกถ่ายทอดจากผู้บริจาคที่ถูกกระตุ้นแล้วไปยังผู้รับที่ยังไม่ได้รับการกระตุ้น ผลจำเพาะที่มีต่อแอนติเจนนี้ได้รับการสนับสนุนด้วยรายงานมากมาย และมีความเป็นไปได้ที่ผลที่ได้นี้ทำงานผ่านการกระตุ้นของ CD3- ตรงตำแหน่งแอนติเจนของที-เซลล์(T-Cells),  การกระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดแมคโคฟาส (Macrophage) ที่เพิ่มขึ้นและการผลิตของอินเตอร์ลูคิน(Interleukin) ซึ่งสามารถเพิ่มการทำงานของเอ็นเคเซลล์ (Natural Killer Cell) ด้วย 

     แม้ว่ากลไกการทำงานที่แน่ชัดยังไม่เป็นที่รับรู้  มีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ จะจับกับสิ่งแปลกปลอม (Antigen)ได้ อย่างไรก็ตามการจับกับสิ่งแปลกปลอมที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งถูกถ่ายทอดไปยังผู้รับได้ ถูกส่งผ่านโดยทีเซลล์ (T-Lymphocytes)  รูปแบบจำลองทางโครงสร้างได้นำเสนอว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีทั้งส่วนที่เป็นกรดอมิโนที่มีความแน่นอนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Conserved Amino Acid Region) และส่วนที่เปลี่ยนแปลงได้ (Variable Region) ซึ่งจะพิจารณาความจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมสำหรับ 8 Epitopes โดยประมาณ (Epitope คือ ชิ้นส่วนหนึ่งของสิ่งแปลกปลอมซึ่งรับรู้ได้โดยระบบภูมิคุ้มกัน) และถูกใช้ในฐานะ เป็นเป้าหมายที่ผูกติดสำหรับตัวรับของเซลล์ภูมิคุ้มกัน    และพอจะสันนิษฐานได้ว่ากรดอมิโนส่วนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยอมให้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ก้าวข้ามผ่านกำแพงทางด้านสายพันธุ์โดยปราศจากการสูญเสียความสามารถในการทำงาน ในความเป็นจริง การวิจัยได้แสดงให้เป็นว่า ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่มาจากวัวมีโครงสร้างที่คล้ายกันกับของมนุษย์และมีความสามารถในการทำงานทางสรีรวิทยาที่เท่ากัน สิ่งนี้ถูกสนับสนุนเพิ่มเติมโดยหลายการศึกษาวิจัยซึ่งใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ที่สกัดจากต่อมน้ำเหลืองและนมน้ำเหลืองของวัวเพื่อเทียบเคียงภูมิคุ้มกันแบบ CMI (Cell-Mediated Immunity) ที่มีต่อสิ่งแปลกปลอมที่จำเพาะในสัตว์และมนุษย์ที่ได้รับทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 

      แม้ว่าการทดลองทางคลินิกเกี่ยวกับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ส่วนมากจะถูกให้ผ่านทางหลอดเลือดดำ;      การให้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ผ่านทางการรับประทานก็ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอด DTH และ CMI ในผู้รับเช่นกัน การศึกษาถึงขนาดของการให้ซึ่งเปรียบเทียบหลายๆช่องทางของการรับ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เข้าสู่ร่างกาย มีการศึกษาทั้งในมนุษย์และสัตว์  ผลของการทดลองเหล่านี้ปฏิเสธข้อโต้แย้งใดๆที่ว่าภาวะความเป็นกรดหรือเอนไซม์ของกระเพาะอาหารและลำไส้มีผลต่อการรับประทาน ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 

     หลากหลายการศึกษาทางคลีนิค 

     การทำงานของเซลล์เพชรฆาตจากธรรมชาติ (Natural killer cell)

     การแยกเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง (Mononuclear Cell) จากคนที่มีสุขภาพแข็งแรง มาเลี้ยงในจานเลี้ยงที่มีอาหารเลี้ยงเซลล์อยู่ จากนั้นเติมสารที่มีฤทธิ์ในการปรับสมดุลย์ภูมิคุ้มกันต่างๆ รวมไปถึงสูตร ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า ทิ้งไว้นาน 48 ชั่วโมง จากนั้นใส่เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเลี้ยงชนิด K562 และนำไปวัดดัชนีของความเป็นพิษ (Toxicity)  ด้วยสารชนิด MTT พบว่า ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ทำให้ดัชนีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งชนิดนี้มีค่าสูงถึง 80-98% เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ที่ถูกกระตุ้นด้วย IL-2  ซึ่งใช้ในการกระตุ้น T-cell เช่นกัน ซึ่งให้ดัชนีความเป็นพิษเพียง 88% 

     งานวิจัยของเซลล์ชนิด CD4 T Helper cells 

     จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ CD4- Helper cell  และ CD8-T Memory cell  โดยการกระตุ้นเซลล์ด้วยสาร Phytohemagglutinin (PHA)  ซึ่งเป็นสารกระตุ้น T-cell แบบจำเพาะเจาะจง พบว่าเซลล์ที่ได้รับ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ มีการสร้างพลังงานลดต่ำลง โดยไม่มีผลทำให้เซลล์เกิดการตาย ซึ่งการลดลงของพลังงานในเซลล์ สมมุติฐานได้ว่าเป็นการวางเป้าหมายหรือปรับการทำงานใหม่ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน 

     การศึกษานำร่องเกี่ยวกับสารคัดหลั่ง  IgA ในน้ำลาย 

     จากการศึกษานำร่องในมนุษย์จำนวน 21 รายที่ได้รับ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า ในปริมาณ 2 แคปซูลต่อวัน นานติดต่อกัน 2 สัปดาห์ และได้รับ 4ไล้ฟ์ ทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า ในปริมาณ 60 มิลลิลิตรต่อวัน นาน  2 สัปดาห์  รวมเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จากนั้นนำน้ำลายมาตรวจวัดปริมาณของ IgA ด้วยชุดตรวจสำเร็จรูป SalimetricsTM (Salivary IgA Assay Kit)  ผลการศึกษาพบว่าทุกคนที่ได้รับผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ มีปริมาณ IgA เพิ่มขึ้น 73% เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการรับประทาน 

     การศึกษาเพื่อการมีสุขภาพดี 

     การศึกษาหนึ่งที่ได้ดำเนินการกับนักศึกษาวิทยาลัย 30 คนพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 15 หรือ 30 วันตามปริมาณที่แนะนำบนฉลากช่วยในการดูแลสุขภาพ และการรับประมาณผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นเวลา 30 วันนั้นได้แสดงให้เห็นถึงการมีสุขภาพดีที่ยาวนานกว่า การรับประทานเพียง 15 วัน 

     การศึกษาเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว 

     มีงานวิจัย 2 งานที่ได้ศึกษาผลของ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ต่อการมีอายุยืนยาว โดยเริ่มต้นด้วยการศึกษาในหนูทดลอง ที่ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ตัว  โดยกลุ่มหนึ่งได้รับการฉีด Transfer Factor ในปริมาณ 4 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม  โดยระหว่างการศึกษาในแต่ละกลุ่ม ส่วนสูง,น้ำหนักและอุณหภูมิในลำไส้ไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบว่ากลุ่มที่ได้รับ Transfer Factor สารบ่งชี้ทางระบบภูมิคุ้มกันในเลือดดีขิ้น, ความแข็งแกร่งดีขึ้น  (ใช้เครื่องวัดกำลัง, ใช้ช่วงเวลาในการห้อยโหน)  และ ภาวะการโตของต่อมน้ำลายที่ถูกกระตุ้นด้วยสาร Isoproterenol ลดลง 

     การศึกษาในคนสูงอายุจำนวน 11 ราย อายุระหว่าง 55-73 ปี  โดยได้รับ Transfer Factor ในปริมาณ 3 แคปซูลต่อวัน เป็นเวลา 5 วัน/สัปดาห์ ในเวลา 6 สัปดาห์ พบว่าหลายตัวแปรทางสถิติมีค่าที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ, การได้ยิน, การทรงตัว, ความจุปอด, การควบคุมการหายใจ และค่าทางจิตใจบางอย่างดีขึ้น เหมือนมีอายุน้อยกว่าความเป็นจริงถึง  4 ปี 

     ความปลอดภัย 

     จากการศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันในหนูทดลอง ด้วยการประเมินเป็นเวลานานถึง 14 วัน ด้วยการให้ 4ไล้ฟ ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์เพียงครั้งเดียว ในปริมาณที่ให้สูงถึง 2,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมในหนูทดลองตัวเมียจำนวน 5 ตัว  ผลการศึกษาไม่พบว่า มีหนูตายหรืออาการทางคลีนิคใดๆที่แสดงถึงความเป็นพิษเกิดขึ้น น้ำหนักตัวไม่มีความแตกต่างกันและไม่พบว่าเนื้อเยื่อมีการตายเกิดขึ้น ดังนั้นพิษในระยะเฉียบพลันถูกพิจารณาว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในปริมาณที่มากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม(หรืออาจจะไม่เกิดก็เป็นได้) 

     ตั้งแต่มีการค้นพบ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ (Transfer Factor) ในปี ค.ศ 1949 ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับอาการแพ้หรือผลข้างเคียงใดๆ จากการใช้เป็นเวลานานถึง 10 ปีหรือมากกว่านั้น 

     ในการใช้ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์  (Transfer Factor) มีข้อห้ามในกลุ่มคนที่ได้รับการบำบัดรักษาแบบกดภูมิคุ้มกัน  (Immunosuppressive Therapy) แม้ว่าผลกระทบจากการใช้จริงยังไม่ได้รับรายงาน

     ผลิตภัณฑ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ 

     4ไล้ฟ์ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ สามารถหาได้ในผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ พลัส ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ริโอวิด้า เบิร์สท ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ ชูวเอเบิ้ล ไตร-แฟกเตอร์ ฟอร์มูล่า

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คลาสสิค

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ อิมมูน สเปรย์

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เคบียู

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คิดส์

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เบลล์วี

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คาร์ดิโอ

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ กลูโคส

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เมล์โปร

4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ รีคอล 

     หนังสืออ้างอิง 

 1. Fudenberg, H. and G. Pizza, Progress in Drug Research, 1994. 42: p. 309-400.
 2. Lawrence, H.S. and W. Borkowaky, Biotherapy, 1996. 9(1-3): p. 1-5.
 3. Kirkpatrick, C.H., Mol Med, 2000. 6(4): p. 332-41.
 4. Hennen, W. and D. Lisonbee, U.P. Office, Editor. 2002, 4Life Research, LC: USA.
 5. Wilson, G. and G. Paddock, U.P. Office, Editor.1989, Amtrom, Inc.: USA.
 6. Lawrence, H.S., Proc Soc Exp Biol Med, 1949. 71(4): p.516-22.
 7. Lawrence, H.S., J Clin Invest, 1955. 34(2): p.219-30.
 8. Levin, A.S., L.E. Spitler, and H.H. Fudenberg, Annu Rev Med, 1973. 24: p. 175-208.
 9. Fudenberg, H. and H. Fudenberg, Ann Rev Pharmacol Toxicol, 1989. 29: p.475-516.
 10. See, D., S. Mason, and R. Roshan, Immunol Invest, 2002. 31(2): p. 137-53
 11. Dwyer, J.M., Biotherapy, 1996. 9(1-3): p. 7-11.
 12. Wilson, G.B., R.T. Newell, and N.M. Burdash, Cell Immunol, 1979. 47(1): p. 1-18.
 13. Radosevich, J.K., G.H. Scott, and G.B. Olson, Am J Vet Res, 1985. 46(4): p.875-8.
 14. Kirkpatrick, C.H., Biotherapy, 1996. 9(1-3): p. 13-6.
 15. Klimov, V. and E. Oganova, in Euromedical-Hannover 2004. 2004: Hannover, Germany. p.15-16.
 16. Chizhov, A., et al., in Euromedica. Hannover. 2007: Hanover, Germany.
 17. Agadzhanian, N., et al, ATMA, 1996.
 18. Chebotarev, D., Annals of Gerontology and Geriatrics, 1984.

  

4LIFE TRANSFER FACTOR® TRI-FACTOR FORMULA

     PRODUCT DESCRIPTION

      4Life Transfer Factor Tri-Factor Formula combines proprietary transfer factors and NanoFactor® molecules extracted from bovine colostrum and chicken egg yolk sources. These molecules contain antigen information which educates, enhances, and helps maintain immune system balance.

     TECHNICAL DESCRIPTION

      Transfer factors are molecules that communicate antigenic immunological information intercellularly and from a donor to a recipient. They support immune function through cell mediated immunity. Transfers factors, which carry antigen specific information to which all tested immune cells respond, are produced by mononuclear cells and serve to support and improve immune function through cell mediated pathways. Mammalian transfer factors, including those of humans are small molecules between 3,500 and 10,000 daltons.[1, 2] Transfer factors are polypeptides that consist of 40 to 44 amino acids [3] and have a conserved region and a variable region. From a molecular biological standpoint, these two properties are analogous to antibodies, however transfer factors’ functions of cell mediated immunity (CMI) and non-specific immunological activity differ almost completely from the functions of antibodies. The molecules that have a molecular weight of less than 3,500 daltons modulate immune response but they do not transfer delayed-type hypersensitivity (DTH).[1]

     4Life’s transfer factors are sourced from the ultra-filtration of colostrum and from egg yolks.[4, 5] The molecules obtained from the spray dried ultra-filtrate of bovine colostrum are of two classes; the transfer factors present in the ultra-filtrate of ≤10,000 daltons and the nanofraction molecules that are present in the nano-filtrate of ≤ 3,500 daltons.

     Transfer factors were first discovered in 1949 by H. Sherwood Lawrence when he demonstrated that CMI could be transferred from one individual to another by way of low molecular weight extracts of white blood cells. Transfer factors could transfer DTH of a specific form from a skin test positive individual to a skin test negative individual who subsequent to the transfer would skin test positive for that antigen.[6] In a subsequent study in 1955 he demonstrated that DTH could be passed serially, first from a skin test positive individual to a test negative individual, who became test positive, then 6 months later from the second individual to another test negative individual who became test positive.[7] At the time antibodies were the focus of immune research and little was known of the importance of DTH and of the involvement of T-cells in immune response. Transfer factors promote wellness via cell mediated immunity. These compounds are components of colostrum, an infant’s first meal. They bridge the generational gap by passing cell mediated immunity from mother to infant.

     BIOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL ACTION

     Transfer factors' preparations contain more than 200 different moieties of polypeptide molecules with a molecular weight of <10,000 daltons; each moiety potentially having a great number of epitotic variations. These antigen specific factors are synthesized in monocytes and stored in the cytoplasm or on the cell membrane. A significant body of evidence indicates that the primary biological function of transfer factors is to recruit and specifically sensitize previously uncommitted lymphocytes. These sensitized T-lymphocytes initiate the events of cell-mediated immunity, thereby, promoting immunity not only at the site of antigen challenge but also throughout the body.[8] The effect of transfer factors on antigen mediated immunity, via B-cells, is not completely understood; however, clinical studies have reported an increase in particular antibodies, such as IgA and IgG, during transfer factor administration.

     Clinical studies have demonstrated that transfer factors’ unique ability to express DTH and promote cell-mediated immunity can be transferred from a sensitized donor to a non-immune recipient.[1, 9] This antigen specific effect is well documented and is likely produced through activation of the CD3-antigen site of T-cells, increased macrophage activation, and interleukin production—which can also enhance natural killer cell function.[1, 10]

     Although the exact mechanism of action is unknown, research has shown that transfer factors will bind to antigens. However, the antigen specificity that is “transferred” to recipients is mediated by T-lymphocytes.[3] Current structure function models propose that transfer factors have a variable region and a conserved amino acid region, which determines the antigenic specificity for an estimated 818 epitopes [1] and serves as a binding target for immune cell receptors, respectively.[2, 11] These highly conserved regions presumably allow transfer factors to be administered across a species barrier without any loss of potency. In fact, research has demonstrated that bovine transfer factors are structurally analogous to human-derived transfer factors with equivalent physiological activity. This is further supported by several studies, which used transfer factors extracted from bovine lymph nodes and colostrum to confer cell-     mediated immunity to specific antigens in animals and human recipients.[12, 13]

     Although most clinical trials with transfer factors have used parental administration; oral administration has also demonstrated successful transfer of DTH and cell mediated immunity in recipients.[14] Dose response studies, which compare various routes of administration, have been performed in both human and animals. Results of these experiments refute any arguments that the acidic or enzymatic environment of the gastrointestinal tract effects oral administration of transfer factors.[14]

 

    CLINICAL AND EXPERIMENTAL STUDIES

     Natural Killer Cell Activity

     Peripheral blood mononuclear cells were isolated and pooled from several healthy donors. Sixty thousand cells were added to each well of a 96-well microtiter plate. Various immune modulating ingredients, including 4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula, were added to select wells on the plate and a 48 hour incubation started. At the end of the incubation period 30 thousand K562 cells were added to each well. MTT assay techniques were used to determine the cytotoxic index. The various 4Life Transfer Factor products resulted in cytotoxic indices of 80-98%. By comparison, mononuclear cells incubated with IL-2 for the same 48 hour period produced a cytotoxic index of 88%.

     CD4 T Helper Cell Research

     Multiple studies were performed using the FDA-approved diagnostic CD4 T Helper cell assay kit and/or a T Cell Memory (CD8) assay kit under development by the same company. Similar to the NK cell research described above these in vitro studies were performed on 96-well microtiter plates measuring ATP production via a luciferase-based luminescence reaction.

     The CD4 assay utilizes PHA-stimulated cells isolated from whole blood via the use of Dynabeads™. An 18 hour incubation of these isolated, stimulated CD4 cells with the 4Life Transfer Factor products has resulted in a modulation of immune cell activity as exhibited by a decrease in ATP production without a negative impact on cell viability. It is hypothesized that this reduction in ATP production is a result of a redirection in immune cell focus, essentially diminishing the distraction induced by the addition of PHA to the microtiter wells.

     Salivary Secretory IgA–Preliminary Investigation

     Twenty-four subjects naive to transfer factor supplementation were enrolled in a small-scale, preliminary study. Twenty-one were included in the final analysis. Salivary samples were collected from each subject weekly at roughly the same time of day and day of the week. Saliva was collected over a 5 minute period via passive drool while subjects chewed on a piece of Parafilm™. The samples were put on ice and then frozen at -70°C until assay. The commercial Salimetrics™ salivary IgA assay kit was used for analysis. Subjects were given 4Life Transfer Factor Tri-Factor formula at 2 capsules per day for two weeks and then transitioned to 4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® formula at 60ml per day for an additional 2 weeks. At the end of the 4 week supplementation period the group showed an average 73% increase in salivary secretory IgA (SIgA) production over their baseline value. Furthermore, none of the 21 subjects showed a SIgA production rate less than their baseline value at the end of the study.

     Wellness Research

     A study conducted with 30 college students found that either 15 or 30 days of transfer factor administered according to label dose helped them maintain their health. Those that took the product for 30 days showed a prolonged health maintenance than those who took it for only 15 days.[15]

     Longevity Studies

     Two studies on the effects of 4Life Transfer Factor products on longevity were conducted. An initial, preliminary study was done on mice. This was followed up with a more intricate study on a small group of older men.

     Groups of 20 mice each were compared in terms of organ weights, serum immune parameters, strength (dynamometer and hanging time), and isoproterenol-induced salivary hyperplasia. One group was injected with 4mg/kg of a product containing transfer factors. The treatment group showed improvements in all the aforementioned parameters. Isoproterenol-induced salivary gland hyperplasia declines with age. This diminished response is thought to be a consequence of decreased lymphoid cellular regulation of somatic tissue growth. The increased hyperplasia seen in the treatment animals approximated that seen in younger, untreated mice. There were no significant changes noted in height, weight, or rectal temperature between the two groups.[16]

     Based on the results of this study an additional study was undertaken in 11 older men aged 55-73. Subjects were given 3 capsules per day of a product containing transfer factors 5 days a week for 6 weeks. At the end of the six week study period a determination of biological age using the Kiev method [17, 18] showed a reduction of approximately four years. There were significant improvements in several parameters of cardiovascular function, hearing, balance, vital lung capacity, ability to hold their breath, and some subjective measures.[16]

     Safety

     In a study of acute toxicity rats were assessed for fourteen days following a single gavage of 4Life Transfer Factor. Five female SD rats were each gavaged with a dose of 2,000mg/kg. No treatment-related mortalities occurred and there were no clinical signs of toxicity. No significant difference in body weights occurred. No gross lesions were found at necropsy in any of the animals. Thus, acute toxicity is considered to be greater than 2,000mg/kg.

     Since the discovery of transfer factors in 1949 there have been no reports of allergic reactions [1] or of any side effects resulting from long-term use of 10 years or more.

     The use of transfer factors is contraindicated in persons receiving immunosuppressive therapy, though actual interactions have not been documented.

HOW SUPPLIED

4Life Transfer Factor® can be found in the following products:

4Life Transfer Factor® Tri-Factor® Formula

4Life Transfer Factor Plus® Tri-Factor® Formula

4Life Transfer Factor® RioVida® Tri-Factor® Formula

4Life Transfer Factor® RioVida® Burst™ Tri-Factor® Formula

4Life Transfer Factor® Chewable Tri-Factor® Formula

4Life Transfer Factor® Classic

4Life Transfer Factor® Immune Spray

4Life Transfer Factor® KBU™

4Life Transfer Factor® Kids

4Life Transfer Factor® Belle Vie®

4Life Transfer Factor® Cardio

4Life Transfer Factor® GluCoach®

4Life Transfer Factor® MalePro®

4Life Transfer Factor® ReCall®

REFERENCES

 1. Fudenberg, H. and G. Pizza, Progress in Drug Research, 1994. 42: p. 309-400.
 2. Lawrence, H.S. and W. Borkowsky, Biotherapy, 1996. 9(1-3): p. 1-5.
 3. Kirkpatrick, C.H., Mol Med, 2000. 6(4): p. 332-41.
 4. Hennen, W. and D. Lisonbee, U.P. Office, Editor. 2002, 4Life Research, LC: USA.
 5. Wilson, G. and G. Paddock, U.P. Office, Editor. 1989, Amtron, Inc.: USA.
 6. Lawrence, H.S., Proc Soc Exp Biol Med, 1949. 71(4): p. 516-22.
 7. Lawrence, H.S., J Clin Invest, 1955. 34(2): p. 219-30.
 8. Levin, A.S., L.E. Spitler, and H.H. Fudenberg, Annu Rev Med, 1973. 24: p. 175-208.
 9. Fudenberg, H. and H. Fudenberg, Ann Rev Pharmacol Toxicol, 1989. 29: p. 475-516.
 10. See, D., S. Mason, and R. Roshan, Immunol Invest, 2002. 31(2): p. 137-53.
 11. Dwyer, J.M., Biotherapy, 1996. 9(1-3): p. 7-11.
 12. Wilson, G.B., R.T. Newell, and N.M. Burdash, Cell Immunol, 1979. 47(1): p. 1-18.
 13. Radosevich, J.K., G.H. Scott, and G.B. Olson, Am J Vet Res, 1985. 46(4): p. 875-8.
 14. Kirkpatrick, C.H., Biotherapy, 1996. 9(1-3): p. 13-6.
 15. Klimov, V. and E. Oganova, in Euromedica-Hannover 2004. 2004: Hannover, Germany. p. 15-16.
 16. Chizhov, A., et al., in Euromedica. Hanover. 2007: Hanover, Germany.
 17. Agadzhanian, N., et al., ATMA, 1996.
 18. Chebotarev, D., Annals of Gerontology and Geriatrics, 1984.

 

      ผลิตภัณฑ์แนะนำ

     กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เสริมประสิทธิภาพภูมิคุ้มกัน